តើភពមានប៉ុន្មាន ប្រាំបី(៨)ឬក៏ប្រាំបួន(៩)? ចំនួនភពសរុបមានតែប្រាំបី(៨)ទេ ព្រោះពីឆ្នាំ២០០៦មក ភពភ្លូតូត្រ