ប្រសិនបើអ្នកដឹងថាទីតាំងជាក់លាក់មួយមិនមាននៅលើ Google Maps អ្នកអាចបន្ថែមទីតាំងនោះបានដោយងាយនិងឥតគិតលុយ។ ការ